Skip available courses

Available courses

This short module is designed to give you a preview of what it will be like to be a learner of the UP Open University (UPOU) Massive Open Distance eLearning or MODeL courses. At the same time, it will give you basic information about UPOU and how deliver our courses.

Nagtatalakay sa kahulugan, kasaysayan, at pag-unlad ng wikang Filipino na nagpapatibay sa bisa at kahalagahan nito sa lipunang Filipino.

Nagpapaliwanag sa iba't ibang danas, paraaan, at halaga ng paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik at akademikong diskurso.

Nagsusuri sa kalagayan ng wikang Filipino sa harap ng mga hamon at usaping pangkultura at panlipunan sa kontekstong lokal at global.

This MOOC talks about the relationship of arts and culture.